Grammatica feitenoverzicht: rangtelwoorden

 
Onderwerpen
  1. Rangtelwoorden
  2. Bijwoorden van hoeveelheid
  3. Uitdrukkingen met getallen
Rangtelwoorden (24.D.1)
 
De rangtelwoorden zijn in het Djerma, net als in het Nederlands, gebaseerde op de hoofdtelwoorden. met uitzondering van de eerste. Het rangtelwoord wordt gevormd door anta toe te voegen aan het hoofdtelwoord. Als het rangtelwoord eindigt op een a of een i dan wordt deze a of i vervangen. Als het rangtelwoord op een u eindigt dan wordt deze u alleen vervangen bij ahaku.
 
Rangtelwoorden 1 - 10
Djerma
getal
Djerma

getal

sintina
eerste
idduanta
zesde
ihinkanta
tweede
iyyanata
zevende
ihinzanta

derde

ahakanta
achtste
itacanta
vierde
iyegganta
negende
iguanta
vijfde
iwayanta
tiende
 
Voor de getallen hoger dan 10 geldt dat het rangtelwoord op dezelfde manier wordt gevormd als de getallen lager dan 10. Voor de 11de, 21ste et cetera geldt dat het rangtelwoord hetzelfde is als het hoofdtelwoord.

Voor de hoge getallen geldt vaak dat ook vaak gewoon het hoofdtelwoord wordt gebruikt in plaats van het rangtelwoord.
 

Rangtelwoorden groter dan 10
Djerma getal
iway cindi fo elfde
iway cindi hinkanta twaalfde
warankanta twintigste
waranka cindi fo eenentwintigste

Terug
Bijwoord van hoeveelheid
 

aantal keer

Het woord ce of sorro wordt in combinatie met het hoofdtelwoord gebruikt om om het aantal keer uit te drukken; enkele voorbeelden:

ce fo, sorro fo: een keer, eenmaal
ce hinka, sorro hinka: twee keer, tweemaal

ce bobo : vele keren

 
Combinaties met eerste

at first, first sintina, me fo (also: together, simultaneously, at the same time)
in the first place jina (also: in front, in front of, before; yet, already)
  example: M' a naŋ jina. Let him first.
to be first jin  (also: to precede, to go before)
first born hay jine, hay jina
first, senior or only wife wargida [H]

 

Combinaties met laatste

als laatste doen kokor (ook: de laatste tijd doen; vervolgens doen)
  voorbeelden: kokor kan gebruikt worden in werkwoordcombinaties met het idee van een bijwoord.
                   A kokor ga kaa. Op het laatst kwam hij.
                   A kokor ga ci ay se. Hij vertelde me het tenslotte.
                   Ay kokor ga di a. Ik zag het op het laatst. 
laatste, eind-, slot- kokoro; bananta, banda wane, kokoro banda wane.
in the last place, last of all, at last kokoro banda.

laatste jaar (vorig jaar) mannaŋ {manan}
 

Terug
Uitdrukkingen
 

eerste, oudste of enige vrouw wargida [H]
tweede of volgende vrouw bij polygamie wayce

tweede verdieping jidan bisa [Hausa letterlijk: huis boven op]; sooro, soora

Terug

 
Laatst herzien: 25 januari 2010