Grammatica feitenoverzicht: Hoofdtelwoorden

 
Onderwerpen
  1. Tellen
  2. Gebruik van het bijvoeglijke naamwoord van hoeveelheid
  3. Tellen van geld
Tellen
 
Alle getallen in het Djerma zijn afgeleid van van eerste tien, behalve de specifieke woorden voor de tientallen, "honderd" en "duizend".
 
Hoofdtelwoorden 1 - 10
Djerma
Getal
Uitspraak Djerma Getal Uitspraak
afo
1
à / iddu
6
îd / du
ihinka
2
î hin / ka iyye
7
îy / ye
ihinza
3
î hin / za ahaku
8
â ha / ku
itaci
4
î ta / ci iyegga
9
î yeg / ga
igu
5
î gu / iway
10
î way /
 

De hoofdtelwoorden boven 10 vormt men door aan het woord voor het tiental (10, 20, 30, etc.) "cindi" (resterend, blijft over) toe te voegen en daarna het woord voor het resterende cijfer. Bijvoorbeeld, 14 is "iway cindi taci", letterlijk tien en vier blijft over. De laatste cijfers worden verkort volgens onderstaande regels.

De getallen net onder het tiental eindigend op een "8" of "9" kunnen op twee manieren worden uitgedrukt. Naast de gangbare wijze met "cindi" kan men "si" (zonder, missend) gebruiken.
Bijvoorbeeld "waranka ihinha si" en "waranka afo si" betekenen respectievelijk "twintig met aftrek van twee" en "twintig met aftrek van een", en zijn dus alternatieve manieren om "18" and "19" te zeggen.
 

Hoofdtelwoorden 11-20
getal
Djerma Uitspraak
11
iway cindi fo i / way cindi fo
12
iway cindi hinka i / way cindi hin / ka
13
iway cindi hinza i / way cindi hin / za
14
iway cindi taci i / way cindi ta / ci
15
iway cindi gu i / way cindi gu
16
iway cindi iddu i / way cindi id du
17
iway cindi iyye i / way cindi iy / ye
18
iway cindi ahaku
waranka ihinha si
i / way cindi a ha ku
war an ka i hin / ka si
19
iway cindi yegga
waranka afo si
i / way cindi yeg ga
war an ka a fo si
20
waranka war an ka

 
De tientallen zijn min of meer gebaseerd op een samenvoeging van "tien" (iway) en de cijfers één tot en met negen. Honderd en duizend hebben hun eigen naam, maar tweehonderd en drieduizend worden op vergelijkbare wijze gevormd als in het Nederlands, zei het dat de "twee" na de honderd en de "drie" na de duizend komt.  
 
Hoofdtelwoorden 10-1000

Djrma

Nederlands Uitspraak
iway tien î way /
waranka (not wayhinka) twintig war / an ka
waranza (not wayhinza) dertig war / an za
waytaci veertig way ta / ci
waygu vijftig way / gu
waydu zestig way / du
wayye zeventig way / ye
wahaku (not wayahaku) tachtig wa ha / ku
wayga negentig way / ga
zangu honderd zan gu
zangu hinka twee honderd zan gu  hin / ka
zambar duizend zam bar
waydu cindi iyye zevenenzestig  
 
Wanneer een of twee tientallen delen ontbreken in het honderdtal of een of twee honderdtallen in duizendtal  dan is er een alternatieve manier om het getal uit te drukken, net als bij het ontbreken van een of twee eenheden uit het tiental.
 
Voorbeelden
Djrma Nederlands Getal
waranka ihinka si twintig zonder twee 18
waranka afo si twintig zonder één 19
zangu iway si (één) honderd zonder tien 90
zangu afo si (één) honderd zonder één 99
 
Bij het tellen boven de honderd (100) voegt "nda" het tiental en het honderdtal samen evenals het honderdtal en het duizendtal. Bij het tellen onder de tweeduizend kan men ook blijven tellen in honderdtallen.
 
Voorbeelden
Djerma Nederlands Getal
zangu da waygu cindi iddu honderd en vijftig rest zes 156
zambar hinka da zangu hinza da wayye cindi hinka duizend twee en honderd drie en zeventig rest twee 2372
zangu way cindi taci honderd tien test vier 1400
zambar fo da zangu taci duizend één en honderd vier 1400
 
Een half wordt in het Djerma uitgedrukt met jare. Jare betekent letterlijk een deel.
Ay ga ba buru hinka nda jare. Ik wil twee en een half brood.

Terug
Gebruik van het bijvoeglijke naamwoord van hoeveelheid (3.D.1)
 

Voor alle hoofdtelwoorden, met uitzondering van 6, 7 en 8 geldt dat het voorvoegsel ("i" of "a") wegvalt, als ze gebruikt worden als bijvoeglijk naamwoord van hoeveelheid (telwoord) direct na een zelfstandig naamwoord, of na een zelfstandig naamwoord met een bijvoeglijke bepaling. Het zelfstandig naamwoord dient dan in de onbepaalde enkelvoudige vorm gebruikt te worden en krijgt dus geen uitgang van 'bepaling' (zie 1.D.2) of 'meervoud' (zie 1.D.3). De uitgang wordt in dergelijke gevallen - zo nodig - overgenomen door het telwoord. 

Voorbeelden
Djerma Nederlands
bari fo één paard, een paard
curo hinka twee vogels
farkay gu vijf ezels
wayboro iyye zeven vrouwen
yo ahaku acht dromedarissen

 

 
Telwoord in combinatie met een bijvoeglijk naamwoord (5.D.2)

Als er naast het bijvoeglijk naamwoord ook een telwoord voorkomt (één, vijf), dan wordt in het Djerma dit telwoord na bij bijvoeglijk naamwoord geplaatst.

Voorbeeld
Djerma Nederlands
Yeji futu hinza go no. Er zijn drie kwaadaardige stieren.

Indien het zelfstandig naamwoord een bijvoeglijk naamwoord heeft, dan wordt in het geval het zelfstandig naamwoord bepaald is (enkelvoud of meervoud) de uitgang gekoppeld aan het bijvoeglijk naamwoord en niet aan het zelfstandig naamwoord. Het zelfstandig naamwoord behoudt zijn onbepaalde vorm. Indien er ook nog een telwoord is, dan krijgen noch het zelfstandig naamwoord noch het bijvoeglijk naamwoord een uitgang, en behouden beide de onbepaalde vorm.

Voorbeelden
Djerma
Nederlands
bariyo het paard
bari kayna het kleine paard
hanso de hond
hansi bero de grote hond
hansey de honden
hansi berey de grote honden
hansi beri hinka twee grote honden

 
Merk op dat geen enkel zelfstandig naamwoord meer dan één bijvoeglijk naamwoord en één telwoord kan hebben. Bijvoorbeeld, u kunt in het Djerma niet zeggen "drie grote kwaadaardige stieren". U zou dit moeten herformuleren tot "drie grote stieren die kwaadaardig zijn". Er zijn een zeer beperkt aantal uitzonderingen, deze zullen later behandeld worden.

Terug

 

 

Geld tellen (8.D.8; 12.D.1)
 

Het tellen van geld in het Djerma is gebaseerd op het 5-frankstuk. Voor een Djerma iemand is dit niet 'vijf' van iets, het is gewoon 'één', 1 dela. In plaats van dela gebruikt men ook wel de term
dala.

Men mag misschien wel gehoord hebben van de 'frank', maar voor hen is het net zo min een munteenheid als de duit dat is voor u. Als zij naar een 25-frankstuk kijken dan denken zij 'vijf'. Zien zij een 100-frankbiljet dan denken zij 'twintig'. Heel lang geleden waren er 5-frankbiljetten en daarom zijn er misschien nog mensen die een biljet kennen voor deze eenheid en daarom "katibi" hiervoor gebruiken. Het 5-frankstuk is al heel lang de kleinste eenheid. Heel vroeger waren er wel kleinere eenheden, maar alleen zeer oude mensen zullen die zich herinneren. Overigens werden deze munten ook geen franken genoemd.
 

Geld tot 100 franken
Djerma Nederlands Djerma Nederlands
dela fo 5 Frank dela way 50 Frank
dela hinka 10 Frank dela way cindi taci 70 Frank
dela hinza 15 Frank dela way cindi iddu 80 frank
dela taci 20 Frank (dela) waranka hinka si 90 Frank
dela gu 25 Frank (dela) waranka af si 95 Frank
dela iddu 30 Frank (dela) waranka 100 Frank
 

Wanneer men geld telt en er komen honderd- of duizendtallen aan te pas, dan laat men het woord "dela" over het algemeen weg als de context duidelijk is. Aan de andere kant, bij het gebruik van grotere getallen, waarbij het mensen of andere zaken betreft, dan moet men dit duidelijk vermelden, omdat anders de toehoorder zou kunnen denken dat iets zoveel geld waard is.

In die gebieden met invloed van het Hausa, kunt u ook "zika fo" horen gebruiken voor een duizend frank biljet.
 

Terug

 
Laatst herzien: 07 februari 2012